Zoeken
Aanmelden
Meest gestelde vragen
Over ons
Contact

Gemeente top 10

1. Rotterdam
2. Dordrecht
3. Utrecht
4. Tilburg
5. Boarnsterhim
6. Skarsterlan
7. Nijmegen
8. Etten-Leur
9. Rucphen
10. Overbetuwe

 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoud en rechten
Hoewel er uiterste zorg wordt besteed aan de totstandkoming van de informatie op de website, zijn onjuistheden in de informatie en afbeeldingen op deze website te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Thuiskappersvinden.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke ontstaat of zal gaan ontstaan i.v.m. de toegang tot of gebruikmaking van deze site.
 
Thuiskappersvinden.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, of informatie in andere vorm, komen toe aan thuiskappersvinden.nl of de adverteerder. 

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Thuiskappersvinden.nl.
 
Bedrijfsinformatie
Thuiskappersvinden.nl is niet aansprakelijk voor verkeerde of incorrecte gegevens.

Verzonden E-mail
Verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan, evenals vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Betalingen en vergoedingen
De kosten voor een vermelding op thuiskappersvinden.nl zijn afhankelijk van het door u geselecteerde advertentie pakket.
Betalingsverplichtingen:Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Bepalingen
Deze voorwaarden zijn opgemaakt en overeen gekomen door Thuiskappersvinden.nl op 27 maart 2009 te Honselersdijk.
 
 
Zoeken | Aanmelden | Over ons | Algemene voorwaarden | Privacy policy | Sitemap | Contact |